Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

За съдебни изпълнители

Специално разработена компютърна система за управление на паричните потоци в съдебното изпълнение. Парични потоци, издаване на сметки, фактуриране, ДДС дневници, Справка-декларация, Приходни и Разходни касови ордери.

Системата предлага:
. Обработката на паричните потоци: Зареждане на банковите извлечения от Интернет банкирането на вашите банки; Автоматично разпознаване на делото и длъжника, за които се отнася всяко получено и наредено плащане; Определяне предназначението на получената сума /за изплащане или за депозит и др./; Изчисляване размера на дълга и предложение за разпределение на постъпилата сума /в т.ч. и възможност за промяна на приоритетите и предложението за разпределение/; Уточняване на банковите сметки на получателите на сумата /системата поддържа картотеки на банковите сметки и ги запаметява след първо въвеждане/; Генериране на платежните нареждания, отбелязване на плащанията в деловодната система и автоматично издаване на сметка/фактура, ако има платени такси; Изпращане на файл с информация за всички генерирани платежни нареждания в Интернет банкирането на съответната банка.
. Издаване на Сметка и Фактура по желание на клиента като пести време и Ви предпазва от грешки. Системата попълва напълно автоматично информацията за клиента, кантората, размера на ДДС и всички необходими по ЗДДС реквизити готови за отпечатване.
. Автоматично изчисление на таксите – Тарифата е заложена в компютърната система и при указване на материален интерес и точка от тарифата, таксите се изчисляват автоматично. Допустими са корекции при необходимост.
. Автоматично отразяване на данните в Дневника за продажбите по ЗДДС.
. Дава възможност за попълване на Дневника за покупките по ЗДДС.
. Изготвя автоматично месечната Справка – декларация.
. Отпечатване на Дневниците и Справката – декларация.
. Формира файловете „DEKLAR.ТХТ“, „POKUPKI.ТХТ“ и „PRODAGBI.ТХТ“ за запис на магнитен или оптичен носител съгласно изискванията на ППЗДДС и напълно съвместими със софтуера на НАП за отчетни регистри по ЗДДС.
. Резултативната информация вярно и точно отразява въведените данни.
. Системата осигурява голямо разнообразие от справки по най-различни признаци (период, клиент, изпълнително дело и др.).
. Системата работи в мрежа и повече от един потребители могат да издават финансови документи в точна зависимост от организацията в кантората.
. Осигурен е контрол на въвежданата информация който елиминира възможността за грешки. Системата допуска само оторизиран достъп и е налице пълна защита на информацията.
. За работа със системата не е необходимо продължително обучение на Вашия екип. При нейния лек и дружелюбен интерфейс за всяко действие е изведен бутон с картинка или текст за съответната команда.
. Компютърната система NForсe ще бъде софтуерно поддържана и актуализирана съобразно голямата динамика и строгата специфика на нормативната база – ЗДДС, Правилника за приложението му и всички свързани нормативни документи.
. Софтуера е придружен от подробна писмена документация с инструкции за работа.
. Осъществяваме на място внедряване, инсталация и настройки съобразно специфични изисквания и обучение на екипа за работа. Предлагаме поддръжка на системата с гарантиран бърз срок на реакция.
. Системата може да бъде допълнително индивидуализирана съобразно Вашата специфична организация на работа и изисквания.