Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

NForce – промени във формата за платежно нареждане на бюджетни плащания

Във връзка с инициирани промени от Българска народна банка и Министерство на финансите, считано от 01.10.2023 г. ще настъпят промени във формата за платежно нареждане на бюджетни плащания.

Препоръчваме актуализацията да се направи от компютърен специалист.

1. Затворете системата на всички работни места. На сървъра за NForce намерете работната папка на NForce. Обикновено е D:\NForce\. Направете архив на папката (копирайте я на друг носител).

2. Изтеглете NFReports_2023_09.rar и го запишете точно в папката на NForce. Разкомпресирайте го (с десен бутон Extract Here/ Разкомпресирай тук). Не го правете в отделна папка, а в главната на NForce.

3. Намерете файл NFReports.exe и го стартирайте. От меню „Данни“ изберете „Платежни нареждания“ и „за плащане от/към бюджета“. В диалога избрете файла „PAYMENTORDER_BP_2023.fr3“ и потвърдете с „Open“. Трябва да видите съобщение „Обновяването премина УСПЕШНО“.