Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Промени по ЗМДТ и ЗМИП

Считано от 01 януари 2019 г. е в сила изменение в Закона за местните данъци и такси, като в чл. 51 се създава нова ал. 2: „Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и основата, върху която е определен.“

Програмата НОТАРИС е вече готова с НОВА ВЕРСИЯ за автоматизиране на процеса по събиране и подготвяне за изпращане на тези данни. Освен тази функционалност са добавени и нови бланки на декларации по ЗМИП и други.

Накратко новите функции са:

1. Във връзка с промените по ЗМДТ:
a. Към всяко производство (когато подлежи на изпращане) може да се въвежда информация за община (избира се от списък с написване на първите букви от името), данъчна основа и размер на събрания данък. Информацията се намира в калкулатора на таксите (в раздел ЗМДТ).
b. Създадена е нова справка „Справка-уведомление по чл. 51 ал.2 ЗМДТ за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства“. По подразбиране се формира информацията за седем дни назад, но периода може да се променя по Ваш избор.
c. С натискане на бутон „Запис“, тази информация се записва като файлове. За всяка община се създава отделен файл, който съдържа цялата изискуема информация за нея за избрания период. Името на файла съдържа името на общината и периода за който се отнася, за да не се допусне грешка при изпращане. Избирате формат на файла (PDF или Microsoft Word) и папка, в която да се запише информацията. Създадените по този начин файлове могат да се изпращат към общините по избран от Вас начин:
i. по имейл (прикачва се файла за съответната община)
ii. чрез системата за електронен обмен на съобщения (прикачва се файла за съответната община)
iii. на хартия ако се разпечатат.

2. Във връзка с промените по ЗМИП:
a. Добавена е бланка „Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП“.
b. Добавена е бланка „Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП“.
c. Добавена е бланка „Декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП“.
d. Добавена е бланка „Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП“.
За всички декларации, след избор на клиент, данните в декларацията се попълват автоматично.

3. ДРУГИ нови функции:
a. Добавена е бланка „Декларация по чл. 3 ал. 7, чл. 3в ал. 1, ал. 2, ал. 3 от ЗСПЗЗ“ за юридически лица.
b. В съществуващата „Декларация по чл.25, ал.8 от ЗННД“ са направени следните допълнения:
i. Предвидена е възможност за отпечатване с данни на клиента, но без избрано гражданско състояние (с възможност да се попълва по-късно ръчно).
ii. Добавена е възможност за въвеждане на различни постоянен и настоящ адрес.
iii. Настроена е таксата по подразбиране
c. Добавен е нов тип производство “БРАЧЕН ДОГОВОР“.

ВАЖНО: Настоящата актуализация може да функционира САМО ако работите с последната версия на системата – НОТАРИС 2018. Ако сте с по-стара версия е необходимо първо инсталирането на НОТАРИС 2018 (може да стане едновременно).

Как да актуализирате прочетете ТУК.