Софтуер за нотариуси, адвокати и съдебни изпълнители

Tag Archives: 2015

НОТАРИС 2015

На база на опита, който придобихме от съвместната ни работа в годините и като се съобразихме всички ваши идеи за оптимизация и препоръки за промяна в начина на работа усъвършенствахме отново системата НОТАРИС.
Развивайки я устойчиво, разработихме и имаме удоволствието да ви представим нашата нова и най-добра версия – НОТАРИС 2015.

Инвестирахме в последно поколение развойни средства за да осигурим безпроблемната работа с най-новите версии на Windows и за да се възползвате от новите функции, които предлагат те. Другата важна причина е и осигуряването на възможност за комуникация с новата версия на ЕДИНСТВО.
Представяме ви кратко описание на новите функционалности и промените:

1. ДАННИ ЗА КЛИЕНТИ
Създадохме категоризация на идентификаторите на клиентите при въвеждането им (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК, БУЛСТАТ, Рождена дата за чужденец, Чуждестранно юридическо лице и други). Избирайки типа, системата осъществява контрол за валидност и изписва коректно наименованието на идентификатора в щемпела и регистрите. При въвеждането на рождената дата за чужденците е въведено правило – въвежда се само във формат ДДММГГГГхх, като хх се ползват цифри за пореден номер, когато вече имате регистрирани лица родени на същата дата – например 01. Ако не се спази формата системата издава съобщение за грешка. Така в щемпела и във всички регистри ще се отпечатва точно рождената дата във формат ДД.ММ.ГГГГ г. (без поредния номер на лице с тази дата).
Увеличен е броя на допустимите символи в полетата ПАСПОРТНИ ДАННИ и АДРЕС на клиентите до 100 символа. Така в полето паспортни данни може да се дописва и датата на валидност на документа за самоличност.
ПАСПОРТНИТЕ ДАННИ на страните се съхраняват към съответните производства такива, каквито са били към датата на съответното производство. За визуализация на паспортните данни във формата за въвеждане на клиент в ОР, заставайки с мишката на името на страната в ОР се появява подсказка с данните. Както и до сега има настройка дали паспортните данни да се отпечатват в щемпела и в ОР. Ако се отпечатват, те са данните към момента на съответното производство.
Усъвършенствана е проверката за валидност на ЕИК и БУЛСТАТ. Изключена е проверката за валиден данъчен номер на мястото на ЕИК.
Ако ползвате скенер за лични документи, при сканиране на лична карта към данните за документа за самоличност се добавя и „валидна до:“ 440760761, 11.05.2010, София, валидна до 11.05.2020 г.
С функцията СМЯНА ДАННИ НА КЛИЕНТ ВЪВ ВСИЧКИ ПРОИЗВОДСТВА освен ЕГН/ЕИК и ИМЕ вече се актуализират АДРЕС и ПАСПОРТНИ ДАННИ.

2. ОПТИМИЗАЦИЯ НА СПРАВКИ
В справка ОБЩ РЕГИСТЪР ПО ДАТА вече можете сами да настройвате ширината на колоните, маржове на страницата и огледални маржове. По този начин можете например да увеличите ширината на колоната ДЕЙСТВИЕ за сметка на СТРАНИ поради това че, обикновено текста, който се отпечатва в ДЕЙСТВИЕ е много по-дълъг. Така можете да оптимизирате разхода на хартия при печат.
Справка ОБЩ РЕГИСТЪР ПО ДАТА вече може да номерира страниците. Ако изберете тази опция, трябва да зададете стартов номер на страница, от който системата да продължи номерирането.
С натрупването на големи обеми от данни при продължителната ни съвместна работа, се наложи някои от справките да бъдат оптимизирани за бързодействие. Пример в това отношение е същественото ускоряване на СПРАВКА ЗА КЛИЕНТ и СПРАВКА ОР ПО НОМЕР.
В ОБЩ РЕГИСТЪР, в СПРАВКА ЗА КЛИЕНТ и в АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ вече се изписва датата на раждане за чужденците (във формат dd.mm.yyyy).
Добавена е нова справка ПРОВЕРКА в ИНТЕРНОТАРИУС. По този начин можете извън режима на въвеждане в ОР, да направите предварителна справка по ЕГН/ЕИК дали за определено лице има получени сигнали и регистрирани ограничения.
При проверка ВАЛИДНОСТ НА ЛИЧНА КАРТА има промени в системата на МВР. Изисква се и въвеждане на рождена дата (дд.мм.гггг).
В ОПИСАНИЕ НА ИМОТ е добавено ново поле ИДЕНТИФИКАТОР. Препоръчваме да се попълва това поле (копирайки го от документа), като в последствие това ще осигури възможност за лесна справка по идентификатор на имота.

3. ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В РЕГИСТЪР
При въвеждане на информация в ОР, генерирайки нов номер от съответния тип, автоматично се попълват и страните за този тип производство. Остава само да бъде въведен ЕГН/ЕИК. Например при въвеждане на договор за покупко-продажба на МПС, автоматично в страни се появяват два реда – ПРОДАВАЧ и КУПУВАЧ.
При въвеждане на информация в ОР, в таблицата на страните да може да се въвеждат страни, които после да не се отпечатват в ОР. Например при пълномощни ако срещу данните на упълномощеното лице е изключена отметката „ОР“, тогава това лице няма да бъде отпечатано в ОР, но за него ще може да се прави СПРАВКА ЗА КЛИЕНТ и ще бъде подаден към ЕДИНСТВО ако съответното пълномощно подлежи на изпращане.
При въвеждане на информация в ОР, в таблицата на страните има функция за разместване на реда на страните по производството. Заставайки върху реда, може да изберете функция НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да разместите поредността на страните.
Увеличена е допустимата дължина на текста в полето ЗАБЕЛЕЖКА КЪМ СТРАНА и при отпечатване в щемпела. Предвидена е и функция ФОРМАТИРАНЕ НА ТЕКСТА и в полето ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ СТРАНИ на принципа на форматиране на ДЕЙСТВИЕ (премахва недопустимите и излишни символи).
За да се избегне повторно въвеждане на информация е създадена възможност за копиране на данните за страните от Книгите за справки в НБД „Население“ в Националния регистър на българските лични документи, когато се прави справка за страните по производството и в двете системи.

4. ИНТЕРФЕЙС И СЪВМЕСТИМОСТ
Преминавайки към последно поколение развойни средства, осигурихме безпроблемна работа с всички актуални версии на Windows, както и възможност да ползвате техните предимства. Използваме случая да насочим Вашето внимание към факта, че не е възможно софтуер разработен преди излизане на дадена версия на Windows да бъде гарантирано напълно съвместим със нея. Пускайки в реална работа дадена актуализация на НОТАРИС, ние я тестваме с най-актуалните версии на Windows и гарантираме нейната безпроблемна работа с тях. Например функцията Copy/Paste вече работи безпроблемно. Също така в новите версии на Windows има възможности за увеличаване на размера на екранните шрифтове. НОТАРИС поддържа тази настройка и при големи монитори с висока резолюция можете да увеличите размерите на тези шрифтове и всички текстове в системата ще се виждат с по-голям размер.
В ДЕЙСТВИЕ към функциите Copy и Paste е добавена и Cut и е стандартизиран реда им, като в останалите продукти.
НОТАРИС вече има нови икона и лого.
Цялостно преработихме визията и увеличихме на работната площ чрез размерите на полетата и шрифтовете. Ще го забележите, ако монитора, с който работите е по-голям размер. В основната форма за въвеждане в ОР има разширяване на работната площ и на размера на полето за въвеждане на действието за да се вижда максимално по-голяма част от текста без скролиране. Допълнително има възможност за увеличаване или намаляване на шрифта конкретно само в полето ДЕЙСТВИЕ.
Досега съществуващите множество бутони над полето ДЕЙСТВИЕ, са обединени в ОПЦИИ. Избирайки тази функция излиза падащо меню, от което можете да избирате имоти, МПС и т.н.

5. НОВИ ТИПОВЕ ПРОИЗВОДСТВА И БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ
Добавихме следните нови типове производства:
• УДОСТОВЕРЯВАНИЯ/ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 33 ОТ ЗС
• УДОСТОВЕРЯВАНИЯ/ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 26 ОТ СК
• АКТОВЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ/ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ВЕЩНИ ПРАВА
• АКТОВЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ/ АНЕКС КЪМ ДОГОВОР ЗА АРЕНДА
• АКТОВЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ/ АНЕКС КЪМ ДОГОВОР ЗА НАЕМ СЪС СРОК НАД ЕДНА ГОДИНА

Добавихме следните нови бланки на документи (могат да се използват ако разполагате с модул ДОКУМЕНТИ):
• ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 3В, АЛ. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗСПЗЗ – ПРОДАЖБА, ЛИЧНО
• ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 3 АЛ. 7, ЧЛ. 3В АЛ. 1, АЛ. 2, АЛ. 3 ОТ ЗСПЗЗ – ПРОДАЖБА, УПРАВИТЕЛ
• ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 3В, АЛ. 1 И АЛ. 3 ОТ ЗСПЗЗ – ДАРЕНИЕ, ЛИЧНО
• ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 3 АЛ. 7, ЧЛ. 3В АЛ. 1, АЛ. 2, АЛ. 3 ОТ ЗСПЗЗ – ДАРЕНИЕ, УПРАВИТЕЛ
• ПЪЛНОМОЩНО ЕМИГРАНТ
• ПЪЛНОМОЩНО ПЕНСИЯ, СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ
• ПЪЛНОМОЩНО ТЪРГОВСКО

Добавихме Нови описания на извършените действия в модул ТАКСИ:
• СПРАВКИ ОТ НБД НАСЕЛЕНИЕ
• СПРАВКИ ОТ НРБЛД

Усъвършенствахме КАЛКУЛАТОРА за предварително изчисляване на такси. Вече ще го намерите в Обработки/ Сметки/ Издаване в свободен формат.

6. ЕДИНСТВО
Подготвена е възможност за автоматично изпращане на данните към ЕДИНСТВО директно от формата за въвеждане в ОР. Функцията е достъпна при закупен нов допълнителен модул НОТАРИС ЕР2016 (заместващ наличния НОТАРИС ЕР).

7. ЧАКАЩИ ДОКУМЕНТИ
Усъвършенствахме модула ЧАКАЩИ ДОКУМЕНТИ. Добавена е възможност да се променят данни на клиента и директно от него. Модулът ДОКУМЕНТИ вече е достъпен и тук, като с натискане на един бутон могат да се разпечатват например декларациите по чл.25 и чл.264, както и всички останали бланки, които са достъпни в РЕГИСТРАЦИЯ.
Добавена е възможност за въвеждане или изчисляване на дължимите такси в модул ЧАКАЩИ ДОКУМЕНТИ. При прехвърлянето в ОР всички те се прехвърлят с останалите въведени данни за производството.

Как да актуализирате прочетете ТУК.